Podvojné účetnictví
 • vedení účetní agendy v podvojném účetnictví
 • vedení účetní agendy ve školství, vedení školného
 • vedení rozvinuté i souhrnné hlavní knihy, tj. evidenci syntetických i analytických účtů
 • evidence záznamní povinnosti k DPH a vyhotovení daňového přiznání
 • evidence movitého a nemovitého majetku
 • vedení pokladní knihy
 • výkaznictví pro platby daní
 • statistika saldokonta přijatých a vydaných faktur
 • vedení knihy jízd
 • výkaz zisků a ztrát
 • rozvaha
 • obratová předvaha
 • průběžné účetní závěrky
 • roční účetní závěrka
 • přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • styk s úřady

      Ostatní služby
 • kompletní účetní poradenství
 • přiznání k silniční dani
 • přiznání k dani z převodu nemovitostí
 • přiznání k dani z nemovitostí
 • přiznání k dani dědické nebo darovací
 • optimalizace daňové povinnosti
 • zastupování klientů při kontrole na úřadech
 • zastupování klientů při jednání s úřady
 • zajišťování registrace a změn v registraci na úřadech
 • zpracování statistických výkazů pro ČSÚ
 • zpracování podkladů pro žádosti o úvěr
 • zpracování podkladů pro žádosti o dotace
      Daňová evidence
 • vedení účetní evidence na úrovni peněžního deníku
 • evidence movitého a nemovitého majetku
 • evidence záznamní povinnosti k DPH a vyhotovení daňového příznání
 • vedení pokladní knihy
 • osobní agenda pro zdravotní a sociální pojištění a důchodové zabezpečení
 • výkaznictví pro platby daní
 • evidence přijatých a vydaných faktur
 • vedení knihy jízd
 • předběžné účetní závěrky
 • roční účetní závěrka
 • přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob
 • vystavování příkazů k úhradě
 • styk s úřady

      Mzdové účetnictví
 • měsíční zpracování mzdové a personální agendy pro zaměstnance
 • měsíční výpočet mezd, odvodů pojistného a záloh na daň z příjmů
 • vedení mzdových listů
 • vedení evidence zaměstnanců
 • zpracování přehledů mezd na ZP a OSSZ
 • vystavování příkazů k úhradě
 • evidenční listy důchodového pojistění
 • vyhotovení podkladů pro nástup a výstup zaměstnanců
 • roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
 • vyúčtování daně ze závislé činnosti nebo srážkové daně
 • zastupování zaměstnavatele při kontrole mzdové agendy na OSSZ a ZP
 • styk s úřady